Ètica i qualitat

Per a ABD el primer som les persones. Per aquest motiu l’ètica i la qualitat són instruments inherents a la nostra acció en cadascun dels nostres serveis.

Missió

Creació i gestió contrastada de projectes i serveis centrats en les persones i en les comunitats per facilitar el seu apoderament i enfortir el seu paper actiu en la generació d’igualtat social i benestar personal i col·lectiu.

Visió

Entitat promotora i referent d’un model de tercer sector que es caracteritza per:

  • Uns valors ètics en l’ús dels recursos i en el tracte amb les persones, col·lectius, comunitats, i administració contrastats i certificats.
  • Un model d’atenció integral en una triple dimensió:

Atenció individual, familiar i comunitària.

Gestió eficaç de serveis per objectius socials, dinamització comunitària, i defensa de drets socials de les persones en situació de vulnerabilitat.

Programes multidimensionals: social, psicològica, sociosanitària, sostenibilitat, educativa, cultural i jurídica.

  • Una economia sanejada, i una gestió eficient dels programes amb fons públics i privats que permetin la inversió social dels guanys.

Valors

  • Compromís social i defensa de drets.
  • Creativitat, innovació i qualitat.
  • Ètica, transparència i rendició de comptes.
  • Pluralisme.
  • Professionalitat.

Comité d'Ètica

Vetllem pel respecte dels drets de les persones dins i fora de l’organització, incloent la promoció dels valors democràtics, l’enfortiment ètic de la societat civil i les bones actituds en l’atenció de les persones usuàries, familiars i acompanyants en tots els programes, considerant-les no només com a receptores sinó també com a agents actius en la participació i gestió dels serveis i del seu benestar.

El Comitè d'Ètica d'Intervenció Social d’ABD es va constituir l'any 2010 i es va acreditar com a Espai de Reflexió Ètica (ERESS), pel Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya el 2014.

Per vetllar pel seu compliment, disposem d’un Codi Ètic comú per a la intervenció social i passem diverses Auditories de Qualitat dels projectes i serveis que duem a terme.

El desenvolupament d’una societat cada vegada més complexa, en la qual, els individus gaudeixen de més llibertat per decidir sobre la forma en què volen viure, ens obliga a aprofundir en la reflexió d’aspectes ètics i morals.

En aquest sentit, es fa imprescindible l’existència d’organismes dedicats a deliberar sobre les qüestions més problemàtiques, per tal que es garanteixi la dignitat de les persones, el seu benestar i el respecte a la seva autonomia i intimitat.

Comissió de Qualitat

Amb la finalitat de mantenir i millorar la qualitat dels serveis prestats, ABD disposa d’una comissió de qualitat que posa en funcionament una sèrie de sistemes de garantia de qualitat i de transparència en la gestió de l’entitat.

ABD treballa en base a un sistema de gestió que és conforme amb la norma ISO-9001. Aquest sistema és una eina bàsica per a millorar contínuament la qualitat dels serveis que prestem, per a complir els requisits dels nostres clients i persones usuàries i els requisits legals i per a assegurar el bon govern de les entitats que formen part de Grup.

ABD ha adoptat els mitjans necessaris perquè la política de qualitat en els termes definits s’entengui, s’apliqui i es mantingui al dia. Perquè sigui així es duen a terme sessions formatives i informatives i es difon la documentació corresponent al nostre sistema de gestió.

Política d'igualtat

Apostem per la implantació i defensa de les Polítiques d’Igualtat entre dones i homes.

Dins de la nostra organització s’apliquen accions i millores dirigides específicament a la igualtat de tracte i oportunitats entre les i els professionals i la conciliació de la vida laboral i personal.

Aquests i altres objectius es treballen dins de l’Acord de Gestió de la Diversitat signats amb CCOO el 2009 i que l’any 2011 vam ampliar i ratifiquem amb la signatura del Charter de la Diversitat, iniciativa europea que s’emmarca dins de les directives antidiscriminació adoptades en 2000.

Aquest any hem renovat l’adhesió a aquesta carta/codi de compromís amb els principis de la Comissió Europea sobre igualtat, inclusió i diversitat.

Política de Protecció i Bon Tracte a la infància i adolescència

A ABD creiem que les nenes, nens i adolescents (NNA) tenen dret a ser protegits/des i que requereixen una atenció especial. Creiem en el dret de la infància i l’adolescència a una vida lliure de violència i en la responsabilitat de tots/es de crear les condicions necessàries que en garanteixin la seguretat i el benestar en qualsevol circumstància.

Per això, hem elaborat una Política de Protecció i Bon Tracte a la infància i l’adolescència (PPBT) que estableix els principals punts que tota persona involucrada amb ABD ha de seguir en aquesta matèria.

“ABD s’ha consolidat amb els anys gràcies a la ferma convicció que només amb coherència, ètica i honestedat es pot donar exemple i, d’aquesta manera, expandir el nostre model de transformació social”.

Àngels Guiteras: Gerent d’ABD. 

Segueix les nostres causes

Subscriu-te i rebràs per correu electrònic les nostres accions per defensar els drets de les persones en situació de fragilitat social.

© 2024 ABD Associació Benestar i Desenvolupament · Tots els drets reservats · Canal compliance · Condicions de la donació · Avís legal · Política de privacitat · Cookies · Canvia les preferències de cookies

Fes la teva donació